Servicevilkår

 

 

Disse servicevilkår træder i kraft den 1. maj 2018 ("Ikrafttrædelsesdatoen") og erstatter brugsvilkårene for Smartinhaler™-systemet af 29. juni 2017.

Disse servicevilkår ("Vilkår") regulerer din adgang til og brug af tjenesterne (som defineret nedenfor). Vi beder dig læse disse vilkår omhyggeligt.

Ved at klikke på "Jeg accepterer" eller sætte kryds i feltet "Jeg accepterer" ved dit første login til tjenesterne, eller ved at downloade eller bruge en del af tjenesterne på anden måde, eller når vi opdaterer vilkårene, bekræfter du, at du accepterer at være bundet af vilkårene. Efter din accept udgør vilkårene en bindende aftale mellem dig ("Brugeren", "dig") og Adherium (NZ) Ltd, Adherium North America, Inc. og deres tilknyttede selskaber (tilsammen "Adherium", "vi"eller "os"). 

Hvis du ikke accepterer vilkårene, har du ikke tilladelse til at bruge eller få adgang til tjenesterne.

I disse Vilkår har følgende udtryk den angivne betydning.

"Tjenester" refererer til Adherium Smartinhalers™ og Hailies® digitale sundhedsteknologiplatforme, som omfatter sensorer til registrering af medicinforbrug, software og relaterede datatjenester. Disse alle udgør en serviceplatform, der gør det muligt for forbrugere eller sundhedspersonale at følge brug af luftvejsmedicin.

"Sensor(er)" refererer til enhver af Adheriums patentbeskyttede Hailie® eller Smartinhaler™-overvågningsanordninger til overholdelse af medicinering, herunder, men ikke begrænset til, enhver enhed, der til enhver tid vises på https://www.hailie.com, https://www.adherium.com eller https://www.smartinhaler.com.

"Software" refererer til Adheriums patentbeskyttede software, herunder, men ikke begrænset til: mobil- og pc-applikationer, f.eks. Hailie®-appen, Smartinhaler™-appen eller Smartinhaler Connection Center™ (som hver især er en "App"), websteder og webbaserede portaler som https://www.hailie.com, https://go.hailie.com, https://www.smartinhaler.com, https://smartinhalerlive.com og deres varianter (som hver især er et "websted"), samt enhver anden firmware, software og indhold leveret af Adherium for at hjælpe med at overvåge og forbedre patienters brug af ordineret medicin. Softwaren omfatter også alle tjenester, der er tilgængelige for brugerne af softwaren eller som understøtter driften af softwaren.

1. VILKÅR
1.1. Disse vilkår træder i kraft på den dato, du accepterer dem, og forbliver gældende, indtil de opsiges i overensstemmelse med punkt 16, medmindre vi ændrer eller opdaterer dem i overensstemmelse med punkt 2.
1.2. Når du installerer eller geninstallerer softwaren, er din brug af tjenesterne underlagt den seneste version af vilkårene (https://www.hailie.com/pages/terms-of-service) på den dato, du installerer eller geninstaller softwaren. (Du er forpligtet til at acceptere den seneste version af vilkårene ved dit første login på den installerede/geninstallerede software).

2. ÆNDRINGER I DISSE VILKÅR
2.1. I henhold til gældende lovgivning vil vi fra tid til anden opdatere disse vilkår for at afspejle ændringer i lovgivningen eller teknologiske fremskridt eller for at tilføje oplysninger om nye funktioner eller tjenester. Vi vil give dig mindst 10 dages varsel, før vi foretager væsentlige ændringer af disse vilkår, så du har tid til at gennemgå dem og beslutte, om du vil fortsætte med at bruge tjenesterne under de nye vilkår.
2.2. Hvis vi ændrer vilkårene, vil vi underrette dig på den mest hensigtsmæssige måde, herunder ved at offentliggøre de nye vilkår på vores websteder: https://www.hailie.com/pages/terms-of-service eller https://go.hailie.com/legal/termsofservice.html, eller via meddelelser i appen.
2.3. De nye vilkår træder i kraft på den dato, du accepterer dem, eller den dato du bruger, får adgang til (eller fortsætter med at bruge eller får adgang til) tjenesterne.
2.4. De nye vilkår vil ikke finde anvendelse for juridiske handlinger mellem dig og os, der er påbegyndt før ikrafttrædelsesdatoen. Sådanne tvister er underlagt de vilkår, der var gældende på det tidspunkt, hvor de begivenheder, der gav anledning til tvisten, fandt sted.

3. BRUGERKONTO
3.1. For at få adgang til tjenesterne skal du først oprette en brugerkonto ("Konto").
3.2. Du skal opbevare brugernavnet og adgangskoden til din konto sikkert og fortroligt og sikre, at de ikke deles med eller tilgås af andre. Adherium er ikke ansvarlig for tab eller skader som følge af din manglende opretholdelse af fortroligheden af dit brugernavn og din adgangskode. Du er ansvarlig for al aktivitet på din konto.
Hvis du er forbruger:
3.3. Du kan oprette kontoen ved som minimum at oplyse os din e-mailadresse, adgangskode, inhalatortype og sensorens serienummer, hvis du har eller bestiller en sensor.
3.4. Du kan vælge at give en tredjepart (din sundhedsperson (som defineret nedenfor), et familiemedlem osv.) adgang til din konto for at hjælpe dig med at håndtere din tilstand. Hvis du gør dette, vil denne person få adgang til alle dine oplysninger (som defineret nedenfor). Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader forårsaget af en sådan tredjeparts adgang til din konto eller for brud på privatlivets fred forårsaget af denne tredjepart.
Hvis du er sundhedsperson:
3.5. "Sundhedsperson" refererer til en sundhedstjenesteyder eller en sundhedsfaglig person, herunder, men ikke begrænset til, en kliniker, hovedinvestigator, investigator, praktiserende læge, farmaceut, sygeplejerske, omsorgsperson, sundhedspædagog, klinisk forskningsorganisation eller anden forskningsinstitution.
3.6. Vi giver dig et sikkert login (brugernavn og adgangskode). I henhold til en separat aftale kan du få forskellige niveauer af patientkontooprettelse og adgangsrettigheder.
3.7. Før du opretter en patientkonto, erklærer og garanterer du, at: a) du har indhentet alle nødvendige gyldige samtykker fra patienten (eller dennes værge eller behørigt bemyndigede repræsentant), herunder deres samtykke til indsamling og behandling af deres personlige oplysninger af Adherium i overensstemmelse med Adheriums privatlivspolitik
b) du ikke vil indsende nogen personlige oplysninger til os uden et gyldigt samtykke fra patienten, og
c) hvis du bruger tjenesterne til klinisk forskning, har du opnået alle nødvendige etiske godkendelser inden for menneskelig forskning til at udføre den kliniske forskning.
Minimumsalder for at oprette en konto:
3.8. Du erklærer, at du er myndig på dit bopælssted, og at alle de oplysninger, du afgiver, er korrekte.
3.9. Konti til mindreårige må kun oprettes af deres forældre, værger eller sundhedspersonale med passende forudgående samtykke.

4. SERVICEKRAV
4.1. For at få adgang til tjenesterne skal du (for egen regning) have en passende internetforbindelse, dataoverførselskapacitet og eventuelle kompatible enheder med opdateret software, som kan være nødvendige for at få adgang til tjenesterne. Du er også ansvarlig for sikkerhedsforanstaltningerne på dine enheder.
4.2. Hvis du får adgang til tjenesterne via en app, skal du sikre, at appen regelmæssigt uploader medicinforbrugsdata til webstedet ved at aktivere trådløs eller mobil databrug for appen. Undladelse af dette kan resultere i et ufuldstændigt datasæt for medicinforbrug eller tabte brugsdata.

5. TILLADT ANVENDELSE
5.1. Forudsat at du overholder vilkårene, giver vi dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig, begrænset licens, uden ret til at give underlicens, til at få adgang til og bruge tjenesterne udelukkende med det formål at overvåge din (hvis du er forbruger) eller dine patienters (hvis du er sundhedsperson) overholdelse af foreskrevet brug af inhalator ("Tilsigtet formål").
5.2. Du skal kun bruge tjenesterne til deres tilsigtede formål i overensstemmelse med enhver dokumentation, vi leverer til dig i produktvejledninger, emballage eller instruktioner til en sensor eller software.

6. IKKE-TILLADT ANVENDELSE
6.1. Du accepterer, at du IKKE VIL: a) udnytte tjenesterne, sensoren eller softwaren eller nogen af deres elementer kommercielt b) foretage reverse engineering, adskille eller på nogen måde forstyrre sensoren (eller forsøge, opmuntre til eller støtte andres forsøg på at deltage i sådanne aktiviteter) c) bruge, vise, spejle eller tilpasse softwaren eller ethvert element af softwaren d) overføre, tildele, sælge, formidle, distribuere, markedsføre, gøre tilgængelig, licensere, underlicensere eller på nogen måde give tredjeparter adgang til sensoren eller softwaren, herunder din egen eller andres konto eller adgangskoder eller brugernavne, der kræves for at få adgang til kontoen, undtagen hvor der gives adgang i henhold til punkt 3.4 ovenfor e) engagere dig i tjenester fra applikationstjenesteudbydere eller tidsdelingsordninger med hensyn til softwaren (medmindre vi udtrykkeligt har givet skriftlig tilladelse til det) f) forbinde softwaren med enheder, der ikke er fremstillet, distribueret eller solgt af eller på vegne af Adherium (såsom en "efterligning" eller forfalsket version af vores sensor) bortset fra en mobilenhed eller computer g) kopiere softwaren eller nogen del af den uden skriftlig tilladelse fra Adherium, eller reproducere, oversætte, tilpasse, ændre eller skabe afledte værker baseret på softwaren på nogen måde
h) flette, integrere eller kombinere softwaren med enhver anden software i) omgå, afkode, dekompilere, foretage reverse engineering, adskille, dekryptere, udtrække, forsøge at udlede kildekoden af nogen del af softwaren eller på nogen måde forstyrre softwaren (eller forsøge, opmuntre til eller støtte andres forsøg på at deltage i sådanne aktiviteter) j) bypasse, omgå, indtrænge, deaktivere eller forstyrre enhver adgangskontrol eller sikkerhedsforanstaltning eller normal drift af tjenesterne, eller forsøge at få adgang til data (som defineret nedenfor), som sådanne foranstaltninger har til formål at forhindre adgang til k) forstyrre eller forsøge at forstyrre korrekt drift af, eller forsøge at undersøge, scanne eller teste sårbarheden af enhver del af tjenesterne l) på nogen måde ændre den automatiske dataupload til go.hailie.com-portalen eller www.smartinhalerlive.com-portalen fra andre dele af tjenesterne m) bruge, kopiere, tilpasse, ændre, forberede afledte værker baseret på, distribuere, licensere, sælge, overføre, offentligt vise, offentligt udføre, transmittere, udsende eller på anden måde udnytte tjenesternes indhold (defineret nedenfor), eller n) fjerne, ændre eller tilsløre meddelelser om patentbeskyttede rettigheder i eller ledsaget af enhver del af tjenesterne.
Andet forbudt indhold og forbudte aktiviteter:
6.2. Du må ikke få adgang til, bruge eller forsøge at få adgang til eller bruge tjenesterne til handlinger, der kan skade os eller nogen person eller enhed (en "person") eller bruge tjenesterne på en måde, der overtræder nogen love. Du må f.eks., og uden begrænsning, ikke: a) udgive dig for at være en anden person eller urigtigt angive eller på anden måde misrepræsentere dine legitimationsoplysninger, tilknytning til en anden person eller oprindelsen af nogen information, du leverer b) engagere dig i uautoriseret spidering, skrabning eller indhentning af indhold eller information, eller bruge andre uautoriserede automatiserede midler til at kompilere information c) opnå eller forsøge at få uautoriseret adgang til andre computersystemer, materialer, informationer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem tjenesterne d) uploade eller på anden måde overføre enhver form for kommunikation, software eller materiale, der indeholder en computervirus eller på anden måde er skadeligt for os eller andre brugere af tjenesterne e) gemme eller overføre upassende indhold (som bestemt af os efter eget skøn), såsom indhold der er ulovligt, illegalt, krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder, vildledende, injurierende, uanstændigt, krænkende, intimiderende eller krænker en anden persons privatlivsrettigheder, eller f) deltage i enhver anden adfærd, der på nogen måde forstyrrer en anden brugers adgang til eller fornøjelse af tjenesterne, eller som efter vores skøn udsætter andre for ansvar, skader eller skadelige virkninger af enhver art.
6.3. Overtrædelser af system- eller netværkssikkerhed og visse andre typer adfærd kan resultere i civilretligt eller strafferetligt ansvar.

7. DINE INDSENDELSER
7.1. Fra tid til anden kan vi tilbyde områder i tjenesterne, hvor du og andre brugere kan opslå eller på anden måde indsende forslag, ideer, noter, koncepter eller information eller andet indhold (samlet kaldet "Indsendelser"). Du ejer og er ansvarlig for dine indsendelser, men ved at indsende dem giver du Adherium og vores udpegede personer en verdensomspændende, uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fuldt underlicenserbar, overdragelig licens til at bruge, kopiere, ændre, skabe afledte værker af, distribuere, offentligt vise, offentligt udføre og på anden måde udnytte dine indsendelser (eller en del heraf) i alle formater og distributionskanaler, der er kendt på nuværende tidspunkt eller udtænkt i fremtiden (herunder på tredjepartswebsteder og -tjenester) til ethvert formål uden yderligere varsel til eller samtykke fra dig. Du frasiger dig hermed eventuelle moralske rettigheder, du måtte have til dine indsendelser. Du er ikke berettiget til nogen betaling, hvis vi bruger en af dine indsendelser. Alle indsendelser anses for ikke-fortrolige og ikke-ophavretsligt beskyttede.
7.2. Ved at indsende en indsendelse erklærer og garanterer du, at: a) din indsendelse er sand og nøjagtig b) du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til din indsendelse, herunder ophavsrettigheder og varemærker c) din indsendelse ikke er stødende og ikke krænker nogen anden persons eller enheds rettigheder eller gældende love eller regler, og d) du har indhentet alle nødvendige tilladelser fra enhver person, der er identificeret i eller impliceret af din indsendelse og, i tilfælde af mindreårige, fra sådanne mindreårige og fra deres forældre eller juridiske værger, alt efter hvad der er relevant.
7.3. Du anerkender og accepterer, at Adherium har ret (men ikke forpligtelse) til at ændre, fjerne eller nægte at opslå eller tillade, at enhver indsendelse bliver opslået. Adherium opfordrer dig til ikke at videregive nogen personlige oplysninger i dine indsendelser, da andre mennesker kan se og bruge de personlige oplysninger i dine indsendelser. Adherium påtager sig ikke ansvar og kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen indsendelser, der er indsendt af dig eller nogen tredjepart.

8. DATA OG FORTROLIGHED
8.1. I disse vilkår refererer "Data" til:
a) enhver teknisk, brugs- eller relateret information gemt på eller indsamlet af tjenesteplatformen, herunder: navn, e-mail og adresse, medicintype, unikt serienummer for sensor, logfiler for medicinleveringshistorik, andre logfiler for inhalatorbrugshistorik, sensorydelsesdata og personlige oplysninger som defineret i Adheriums privatlivspolitik på https://www.hailie.com/pages/privacy-policy b) resultater af yderligere analyse af de data, der er gemt på tjenesteplatformen, og c) kopier af ovenstående.
8.2. I mangel af udtrykkelig skriftlig aftale om det modsatte er du kun berettiget til at bruge data indeholdt eller produceret af tjenesterne: a) hvis du er forbruger, til egne personlige formål, eller b) hvis du er sundhedsperson, til at hjælpe din patient eller som en del af et klinisk forsøg eller patientstyringssystem.
8.3. Du har ikke tilladelse til at underlicensere, tildele eller overføre data eller output produceret af tjenesterne til en tredjepart eller på anden måde bruge data til kommercielle formål, undtagen hvor vi udtrykkeligt har gjort det muligt for vores tjenester at facilitere en sådan overførsel.
8.4. For at bruge tjenesterne skal du acceptere Adheriums privatlivspolitik. Vores privatlivspolitik dækker vores politikker for indsamling, brug, offentliggørelse, adgang, ændring og sletning og andre privatlivspraksisser i forbindelse med personlige oplysninger, som vi behandler. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om databeskyttelse eller sikkerhed, eller hvis du ønsker at kontakte os vedrørende disse forhold, bedes du læse vores privatlivspolitik for yderligere oplysninger: https://www.hailie.com/pages/privacy-policy.
8.5. Vi påtager os intet ansvar for håndteringen af data, der vedrører dig, fra dig eller din sundhedsperson.

9. EJERSKAB OG IMMATERIELLE EJENDOMSRETTIGHEDER
9.1. Adherium ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder ("IPR") til alt indhold, brugergrænseflade, mærkenavne, information, metoder, materialer, computerkode og software inkluderet i tjenesterne (samlet kaldet "Tjenesteindhold"), medmindre andet er angivet.
9.2. Immaterielle rettigheder til tjenesteindholdet omfatter ophavsret, design, patenter, varemærker, servicemærker, forretningshemmeligheder, databaserettigheder eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Du anerkender, at ingen rettighed, titel eller interesse i eller til tjenesterne og IPR overføres eller tildeles dig i henhold til disse vilkår. Adherium beholder alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til brugeren i disse vilkår.
9.3. Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere, offentliggøre, indlæse i en database, vise, udføre, ændre, skabe afledte værker af, tilpasse, udbrede, transmittere, udsende eller rundsende eller på nogen måde bruge eller udnytte nogen del af tjenesteindholdet uden vores forudgående skriftlige samtykke, undtagen at bruge tjenesterne til deres tilsigtede formål.
9.4. For at få skriftligt samtykke til at bruge et ophavsretligt beskyttet værk bedes du kontakte os på: IP@adherium.com.
9.5. Enhver brug eller misbrug af Adheriums eller tredjeparters IPR i forbindelse med tjenesterne er udtrykkeligt forbudt, medmindre det er tilladt heri.
9.6. For at få skriftlig tilladelse til at bruge varemærket eller servicemærket skal du kontakte ejeren af mærket.

10. ADGANGSRETTIGHEDER FORBEHOLDES
10.1. Vi forbeholder os retten til at ændre, suspendere eller afbryde, opkræve og/eller ændre gebyrer, der opkræves for brug af nogen del af tjenesterne.
10.2. Vi påtager os intet ansvar over for dig eller nogen tredjepart for eventuelle ændringer, suspenderinger eller afbrydelser af eller gebyrer pålagt nogen del af tjenesterne.
10.3. Vi kan fra tid til anden udstede firmware- eller softwareopdateringer til softwaren for at levere patches, fejlrettelser og/eller nye udskiftede eller forbedrede funktioner eller funktionaliteter.

11. SUPPORT
11.1. Du kan kontakte os med spørgsmål, fremsætte krav eller rapportere problemer vedrørende tjenesterne ved at sende en e-mail til support@hailie.com.
11.2. Uanset det ovenstående og underlagt eventuelle rettigheder, som du måtte have ved lov, kan vi ikke garantere, at alle problemer vil blive løst, eller at vi vil besvare din forespørgsel inden for en bestemt tidsramme.

12. GARANTIFRASKRIVELSE
12.1. I HENHOLD TIL PUNKT 12.5 OG MED UNDTAGELSE AF EVENTUELLE UDTRYKKELIGE, SÆRSKILTE PRODUCENTGARANTIER GIVET AF ADHERIUM I FORBINDELSE MED SENSORERNE, LEVERES TJENESTERNE TIL DIG "SOM DE ER OG FOREFINDES" og "MED EVENTUELLE FEJL" UDEN GARANTIER AF ENHVER ART.
12.2. VI FRASKRIVER OS OG HAR INTET ANSVAR OVER FOR DIG FOR FØLGENDE RISICI: A) OPERATIVSYSTEMFEJL PÅ DIN MOBILTELEFON, TABLET ELLER ANDEN COMPUTERENHED ('ENHED'), B) INTERAKTIONER MELLEM DIN ENHED OG TJENESTERNE, C) VIRUS, MALWARE ELLER ANDEN SKADELIG SOFTWARE PÅ DIN ENHED, D) KOMMUNIKATIONSFORSINKELSER INDEN FOR TJENESTERNE.
12.3. MED UNDTAGELSE AF EVENTUELLE UDTRYKKELIGE, SÆRLIGE PRODUCENTGARANTIER, DER ER GIVET AF ADHERIUM I FORBINDELSE MED SENSORERNE, FRASKRIVER ADHERIUM, PÅ EGNE VEGNE OG PÅ VEGNE AF VEGNE AF DETS DATTERSELSKABER SAMT DERES RESPEKTIVE LICENSGIVERE , LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER OG TJENESTELEVERANDØRER ("ADHERIUM-PARTNERE") I DET FULDSTÆNDIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, DOG MED FORBEHOLD FOR PUNKT 12.5, SIG UDTRYKKELIGT ALLE ERKLÆRINGER OG GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, SKRIFTLIGE ELLER MUNDTLIGE, VEDRØRENDE TJENESTERNE ELLER ENHVER DEL HERAF DETTE OMFATTER, UDEN BEGRÆNSNING, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE OG GARANTIER, DER FØLGER AF HANDEL, FUNKTION OG YDEEVNE, BRUG ELLER HANDELSPRAKSIS. ADHERIUM GIVER INGEN GARANTI ELLER TILSAGN, OG FREMSÆTTER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART MED HENSYN TIL, AT TJENESTERNE VIL OPFYLDE DINE KRAV, OPNÅ FORVENTEDE RESULTATER, VÆRE KOMPATIBLE ELLER FUNKTIONELLE MED ANDEN SOFTWARE, ANDRE APPLIKATIONER, SYSTEMER ELLER TJENESTER, FUNGERE UDEN AFBRYDELSER, OPFYLDE STANDARDER FOR YDEEVNE ELLER PÅLIDELIGHED, ELLER VÆRE FEJLFRI, ELLER AT FEJL ELLER DEFEKTER KAN ELLER VIL BLIVE RETTET. ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG ANSVAR I FORBINDELSE MED BRUGERINDHOLD ELLER TJENESTEINDHOLD ER FRASKRIVES, OG INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION AF ELLER PÅ VEGNE AF ADHERIUM UDGØR NOGEN GARANTI.
12.4. MED FORBEHOLD FOR PUNKT 12.5 FRASKRIVER VI SPECIFIKT ETHVERT ANSVAR FOR ANVENDELSEN AF DE OPLYSNINGER ELLER DATA, DER ER TILGÆNGELIGE GENNEM TJENESTERNE, BÅDE FOR DIG SELV ELLER DIN SUNDHEDSPERSON. DU PÅTAGER DIG ALLE RISICI, DER ER FORBUNDET MED DIN ANVENDELSE AF TJENESTERNE.
12.5. HVIS GÆLDENDE LOV IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF VISSE SÆRLIGE UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER, GÆLDER DE OVENSTÅENDE UDELUKKELSER KUN FOR DIG I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT AF DEN GÆLDENDE LOV. I AUSTRALIEN, NEW ZEALAND OG ANDRE JURISDIKTIONER ER PUNKTERNE 12.1 – 12.4 UNDERLAGT DEN AUSTRALISKE FORBRUGERLOV, DEN NEWZEALANDSKE FORBRUGERLOV ELLER ANDRE GÆLDENDE FORBRUGERLOVE, HERUNDER FORBRUGERGARANTIORDNINGER, I DET OMFANG DE ER GÆLDENDE. INTET I DISSE VILKÅR UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER NOGEN FORBRUGERGARANTI, RETTIGHED ELLER RETSMIDDEL, SOM ER TILDELT BRUGEREN I HENHOLD TIL DEN AUSTRALISKE FORBRUGERLOV, DEN NEWZEALANDSKE FORBRUGERLOV ELLER ANDEN GÆLDENDE LOV, DER IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES VED AFTALE.
12.6. HVER SENSOR LEVERES MED EN PRODUKTVEJLEDNING. SE DENNE VEJLEDNING FOR BRUG OG ANDRE ANVISNINGER VEDRØRENDE DIN SENSOR. BEMÆRK, AT VISSE PRODUKTGARANTIER KAN BORTFALDE, HVIS ANVISNINGERNE I PRODUKTVEJLEDNINGEN IKKE FØLGES.

13. MEDICINSK ANSVARSFRASKRIVELSE
13.1. Du forstår og accepterer, at Adherium ikke udøver lægevirksomhed, og at der ikke etableres et patient-læge-forhold mellem dig og os.
13.2. Tjenesterne er ikke en erstatning for kvalificeret professionel medicinsk rådgivning. Du (og din sundhedsperson, hvis du er patient) er eneansvarlig(e) for enhver patientstyring og de plejebeslutninger, der træffes ved brug af tjenesterne, samt for eventuelle konsekvenser af disse beslutninger.
13.3. Tjenesterne eller nogen anden tjeneste, der tilbydes af Adherium, er kun et informationsværktøj og bør ikke opfattes som lægehjælp. Anvendelse af og tillid til nogen af tjenesterne sker udelukkende på egen risiko.
13.4. Vi er ikke ansvarlige for dit forhold til din sundhedsperson.
13.5. Du accepterer ikke at fremsætte krav mod Adherium, dets tilknyttede selskaber eller licenstagere og deres respektive ledelse og ansatte med påstand om, at enhver forkert medicinsk behandling skyldes din (eller din sundhedspersons) tillid til og anvendelse af tjenesterne.

14. ANSVARSBEGRÆNSNING
14.1. MED FORBEHOLD FOR PUNKTERNE 14.2 TIL 14.4 ER DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL AT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE.
14.2. ADHERIUMS, DETS TILKNYTTEDE SELSKABERS OG DERES RESPEKTIVE REPRÆSENTANTER SAMLEDE ANSVAR ER I ALLE TILFÆLDE OG SAMLET BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER FAKTISK ER BETALT KUNDEN ELLER SUNDHEDSUDBYDEREN FOR TJENESTERNE I DE TOLV (12) MÅNEDER FORUD FOR DEN BEGIVENHED, DER DANNER GRUNDLAG FOR DET FØRSTE KRAV.
14.3. MED FORBEHOLD FOR PUNKT 14.4, OG I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT AF GÆLDENDE LOV, HAR INGEN AF ADHERIUM-PARTERNE NOGET ANSVAR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DIN ANVENDELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE FOR: a) PERSONSKADE, EJENDOMSSKADE, TABT FORTJENESTE, OMKOSTNINGER TIL ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, TAB AF DATA, TAB AF GOODWILL, DRIFTSTAB, COMPUTERSVIGT ELLER FEJL, ELLER b) TILFÆLDELIGE, BETINGEDE, INDIREKTE, EKSEMPLARISKE, SÆRLIGE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADESERSTATNINGER.
OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR UD AF KONTRAKTSBRUD, TORT (HERUNDER UAGTSOMHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDET GRUNDLAG, OG UANSET OM SÅDANNE SKADER VAR FORUDSIGELIGE, ELLER OM ADHERIUM BLEV INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
14.4. UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER KAN VÆRE UGYLDIG I VISSE JURISDIKTIONER. VORES ANSVAR I SÅDANNE JURISDIKTIONER SKAL BEGRÆNSES I DET OMFANG TILLADT VED LOV. I AUSTRALIEN, NEW ZEALAND OG ANDRE JURISDIKTIONER ER PUNKTERNE 14.1 – 14.2 UNDERLAGT HENHOLDSVIS DEN AUSTRALSKKE FORBRUGERLOV, DEN NEW ZEALANDSKE FORBRUGERLOV ELLER ANDRE GÆLDENDE LOVE, HERUNDER FORBRUGERGARANTIERNE, I DET OMFANG, DE ER GÆLDENDE. INTET I DISSE VILKÅR UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER ÆNDRER NOGEN FORBRUGERGARANTI, RETTIGHED ELLER RETSMIDDEL, SOM ER TILDELT BRUGEREN I HENHOLD TIL DEN AUSTRALISKE FORBRUGERLOV,
DEN NEWZEALANDSKE FORBRUGERLOV ELLER ANDEN GÆLDENDE LOV, DER IKKE KAN UDELUKKES, BEGRÆNSES ELLER ÆNDRES VED AFTALE.

15. ERSTATNING
15.1. I overensstemmelse med punkt 15.2 nedenfor, accepterer du at dække, forsvare og holde Adherium-parterne og deres respektive ledelser, direktører, leverandører, repræsentanter, medarbejdere, efterfølgere og aftaleerhververe skadesløse og beskytte dem mod alle krav, erstatningskrav, skader, ansvar, domme, bøder, renter, straffe, tab, kendelser, bøder, omkostninger, udgifter og virkninger, herunder, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer og honorarer fra andre professionelle rådgivere (samlet kaldet "Tab"), der opstår som følge af eller er relateret til din brug eller misbrug af tjenesterne (herunder, uden begrænsning, dine indsendelser og din brug af tjenesteindholdet) eller din overtrædelse eller brud på disse vilkår. Disse forpligtelser forbliver i kraft efter ophør af disse vilkår.
15.2. Din forpligtelse til at holde os skadesløse dækker ikke tab, der udelukkende skyldes Adheriums egen grove uagtsomhed eller forsætlige forseelse, medmindre det udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lov.

16. OPSIGELSE
16.1. Vi forbeholder os retten til at opsige disse vilkår og ophøre leveringen af tjenesterne til dig uden forudgående varsel eller suspendere din adgang til tjenesterne, hvis vi mener, at du har overtrådt vilkårene.
16.2. Du kan til enhver tid opsige disse vilkår ved at sende os en e-mail til support@hailie.com.
16.3. Ved opsigelse uanset årsag: a) forbeholder vi os retten til at fortsætte med at opbevare dine data i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og gældende love b) berører opsigelsen ikke nogen af parternes rettigheder og retsmidler i forbindelse med den anden parts misligholdelse af disse vilkår, hvor misligholdelsen fandt sted før opsigelsen, og c) bestemmelserne i punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 og dette punkt 16.3 sammen med de andre bestemmelser i disse vilkår, som er nødvendige for at give virkning til disse punkter, forbliver i fuld kraft og virkning.

17. KONFLIKTLØSNING
17.1. Lovvalg og jurisdiktion: a) Hvis du ikke er bosat i USA, er disse vilkår underlagt New Zealands love uden hensyntagen til konflikt mellem retsprincipper og udelukker De Forenede Nationers konvention om internationale køb af varer. Parterne underkaster sig den ikke-eksklusive jurisdiktion af domstolene i New Zealand i forbindelse med alle spørgsmål vedrørende disse vilkår. b) Hvis du er bosat i USA, er disse vilkår underlagt lovene i staten Californien uden hensyntagen til konflikt mellem retsprincipper og udelukker De Forenede Nationers konvention om internationale køb af varer. Parterne underkaster sig jurisdiktionen af de statslige og føderale domstole i San Mateo County, Californien, med hensyn til tvister, der opstår, og du accepterer hermed den personlige jurisdiktion af sådanne domstole.
17.2. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ACCEPTERER BÅDE DU OG VI, AT BEGGE PARTER KUN KAN FREMSÆTTE KRAV MOD DEN ANDEN SOM INDIVIDUELLE PARTER OG IKKE SOM EN ANKLAGER ELLER ET MEDLEM AF EN GRUPPE I NOGET PÅSTÅET FÆLLES ELLER KOLLEKTIVT SØGSMÅL.

18. MEDDELELSE TIL BEBOERE I CALIFORNIEN
18.1. VED AT BRUGE TJENESTERNE GIVER DU AFKALD PÅ DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, SOM SIGER "EN GENEREL FRIHOLDELSE FOR ANSVAR UDSTRÆKKES IKKE TIL KRAV, SOM KREDITOREN IKKE HAR KENDSKAB TIL ELLER HAR MISTANKE OM EKSISTERER I VEDKOMMENDES FAVØR PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR FRIHOLDELSEN EFFEKTUERES, HVILKET, SÅFREMT HAN HAVDE HAFT KENDSKAB DERTIL, I VÆSENTLIG GRAD MÅ HAVE BERØRT HANS AFTALE MED DEBITOR."
18.2. Hvis tjenesterne på et hvilket som helst tidspunkt anses for at være en elektronisk kommerciel tjeneste (som defineret i Californiens Civil Code Section 1789.3), skal beboere i Californien have følgende specifikke forbrugerrettighedsoplysninger:
Udbyderen af tjenesterne i USA er: Adherium North America, Inc. Hvis tjenesterne anses for at være en elektronisk kommerciel tjeneste, kan du indgive en klage vedrørende tjenesterne eller anmode om at modtage yderligere oplysninger om brugen af tjenesterne ved at sende et brev adresseret til Legal Department, Adherium North America, Inc., Suite 150, 1800 Gateway Drive, San Mateo, Californien 94404, USA.

19. HENVISNINGER TIL ANDRE WEBSTEDER OG TJENESTER
19.1. Tjenesterne kan også indeholde henvisninger til andre websteder eller onlinetjenester, som vi mener kan være relevante for dig (samlet kaldet "Linkede tjenester"). Linkede tjenester er ikke under Adheriums kontrol, og vi påtager os ikke ansvaret for dem eller for indholdet på, materialer eller transmissioner fra disse linkede tjenester. Inkluderingen af et link udgør ikke en godkendelse fra Adheriums side af disse linkede tjenester eller nogen tilknytning til operatørerne af disse tjenester. Vi undersøger, verificerer eller overvåger ikke de linkede tjenester. Eventuelle linkede tjenester er udelukkende medtaget som en hjælp til dig. Du tilgår linkede tjenester på egen risiko.

20. GENERELT
20.1. Adherium forbeholder sig retten til at overdrage alle eller nogle af sine rettigheder i henhold til disse vilkår til enhver person eller enhed.
20.2. Disse vilkår udgør den fulde aftale mellem parterne vedrørende det behandlede emne heri og erstatter alle tidligere aftaler.
20.3. Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for ugyldig af hvilken som helst årsag, vil den blive udeladt fra resten af disse servicevilkår, og resten vil fortsætte med fuld kraft og virkning i det omfang, det er tilladt ved lov, under hensyntagen til eventuelle nødvendige ændringer som følge af udeladelsen af det ugyldige eller ikke-gennemførlige bestemmelse.
20.4. De rettigheder, beføjelser og retsmidler, der er fastsat i disse vilkår, er kumulative og supplerer enhver anden rettighed, beføjelse eller retsmiddel fastsat ved lov.
20.5. Enhver afkald på rettigheder eller retsmidler af en part i henhold til disse vilkår skal være skriftligt for at være gyldig. Manglende håndhævelse af nogen bestemmelse i disse vilkår på et givent tidspunkt
af nogen af parterne vil ikke påvirke, begrænse eller udføre et afkald på denne parts ret til efterfølgende at kræve streng overholdelse af disse vilkår.
20.6. Disse vilkår skal ikke fortolkes således, at de giver nogen tredjepart rettigheder, retsmidler eller krav, medmindre dette udtrykkeligt er angivet i disse vilkår eller i en separat aftale.

21. MOBILAPPLIKATIONER
Hvis du downloader en app fra Adherium fra en tredjeparts appbutik ("App-platformen"), anerkender og accepterer du, at:
21.1. Disse vilkår er en aftale mellem dig og os og ikke med app-platformen. Mellem Adherium og app-platformen er det udelukkende Adherium, der har ansvaret for appen.
21.2. App-platformen er ikke forpligtet til at yde vedligeholdelses- og supporttjenester med hensyn til appen.
21.3. Hvis applikationerne ikke overholder nogen gældende garantier, i) kan du underrette app-platformen, og app-platformen kan refundere købsprisen for appen til dig (hvis relevant), ii) i det videst mulige omfang tilladt ved lov har app-platformen ingen yderligere garantiforpligtelser vedrørende appen, og iii) eventuelle andre krav, tab, ansvar, skader, omkostninger eller udgifter, der skyldes manglende garantioverholdelse, er, som mellem Adherium og app-platformen, Adheriums ansvar.
21.4. App-platformen er ikke ansvarlig for at behandle eventuelle krav, du måtte have vedrørende appen eller din besiddelse og brug af appen.
21.5. Hvis en tredjepart hævder, at en app krænker en anden parts intellektuelle ejendomsrettigheder, som mellem app-platformen og Adherium, er det Adheriums ansvar at stå for undersøgelsen, forsvaret, forliget og opfyldelsen af et sådant krav om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det omfang, det kræves af disse vilkår.
21.6. App-platformen og dens datterselskaber er begunstigede tredjeparter af disse vilkår, da de vedrører din licens til appen. Ved at acceptere vilkårene og betingelserne i disse vilkår accepterer du, at app-platformen have ret (og anses for at have accepteret denne ret) til at håndhæve disse vilkår vedrørende din licens til appen mod dig som en begunstiget tredjepart deraf.
21.7. Du skal også overholde alle gældende servicevilkår fra tredjeparter, når du bruger appen.

BEKRÆF DIN ACCEPT AF DE OVENSTÅENDE VILKÅR VED ENTEN AT:
(A) MARKERE AFKRYDSNINGSFELTET PÅ APPENS SIDE MED BRUGERSAMTYKKE, ELLER
(B) VED AT KLIKKE "ACCEPTER" PÅ WEBSTEDET.