Servicevoorwaarden

 

 

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht vanaf 1 mei 2018 (‘Ingangsdatum’) en vervangen de Servicevoorwaarden van het SmartinhalerTM-systeem van 29 juni 2017.

Deze Servicevoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Services (zoals hieronder gedefinieerd). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door.

Door op ‘Ik ga akkoord’ te klikken of het vakje ‘Ik ga akkoord’ aan te vinken tijdens uw eerste aanmelding bij de Services of door op een andere manier een deel van de Services te downloaden of te gebruiken, of wanneer wij de Voorwaarden bijwerken, bevestigt u dat u akkoord gaat met de Voorwaarden. Na acceptatie vormen de Voorwaarden een bindende overeenkomst tussen u (de ‘Gebruiker’, ‘u’) en Adherium (NZ) Ltd, Adherium North America, Inc. en hun gelieerde ondernemingen (gezamenlijk ‘Adherium’, ‘wij’ of ‘ons’).
Als u er niet mee akkoord gaat gebonden te zijn aan de Voorwaarden, mag u de Services niet gebruiken of er toegang toe krijgen.
In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de daaraan gegeven betekenis.

Services’ betekent Adherium SmartinhalerTM- en Hailie®-platforms voor digitale gezondheidszorgtechnologie, die Sensoren, Software en aanverwante datadiensten voor medicatiegebruik omvatten, en die gezamenlijk een dienstenplatform vormen waarmee consumenten of zorgverleners het gebruik van respiratoire medicatie kunnen volgen.

Sensor(en)’betekent een of meerdere van Adheriums propriëtaire Hailie®- of SmartinhalerTM-bewakingsapparaten voor medicatienaleving. Dit omvat bijvoorbeeld, zonder beperking, elk apparaat dat op enig moment op https:///www.hailie.com, https://www.adherium.com of https:/www.smartinhaler.com wordt weergegeven.

Software’ betekent de propriëtaire software van Adherium, inclusief maar niet beperkt tot: mobiele en pc-applicaties, bijv. de Hailie®-app, SmartinhalerTM-app, of het Smartinhaler Connection CenterTM (elk een ‘App’); websites en webgebaseerde portals, bijv. https://www.hailie.com, https://go.hailie.com, https://www.smartinhaler.com, https://smartinhalerlive.com en hun instanties (elke een ‘Website’); en alle andere door Adherium geleverde firmware, software en inhoud om het voorgeschreven medicijngebruik van patiënten te verbeteren. De Software omvat ook alle diensten die beschikbaar zijn voor gebruikers van de Software of die de werking van de Software ondersteunen.

1. VOORWAARDEN

1.1. Deze Voorwaarden gaan in op de datum waarop u ze accepteert en blijven van kracht totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met clausule 16, tenzij we ze wijzigen of bijwerken in overeenstemming met clausule 2.

1.2. Wanneer u de Software installeert of opnieuw installeert, is uw gebruik van de Services onderworpen aan de meest recente versie van de Voorwaarden (https://www.hailie.com/pages/terms-of-service) zoals van kracht op de datum waarop u de Software installeert of opnieuw installeert. (U moet de meest recente versie van de Voorwaarden accepteren tijdens uw eerste aanmelding bij de geïnstalleerde/opnieuw geïnstalleerde Software).

2. WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

2.1. Van tijd tot tijd, zullen we, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, deze Voorwaarden bijwerken om wijzigingen in de wetgeving of technologische vooruitgang weer te geven of om informatie over nieuwe functies of diensten toe te voegen. We zullen u ten minste 10 dagen van tevoren op de hoogte stellen voordat we materiële wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden, zodat u de tijd heeft om ze te bekijken en te beslissen of u de Services onder de nieuwe Voorwaarden wilt blijven gebruiken.

2.2. Wanneer we de Voorwaarden wijzigen, zullen we u, met behulp van redelijke middelen, hiervan op de hoogte stellen, onder meer door de nieuwe Voorwaarden op onze websites te plaatsen: https://www.hailie.com/pages/terms-of-service of https://go.hailie.com/legal/termsofservice.html of via in-App-meldingen.

2.3. De nieuwe Voorwaarden gaan van kracht op de datum waarop u: de Services accepteert of gebruikt, er toegang toe krijgt (of blijft gebruiken of er toegang toe blijft krijgen).

2.4. De nieuwe Voorwaarden zijn niet van toepassing op juridische stappen tussen u en ons die vóór de ingangsdatum zijn begonnen. Deze geschillen worden beheerst door de Voorwaarden die van kracht waren op de datum waarop de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot het geschil zich hebben voorgedaan.

3. GEBRUIKERSACCOUNT

3.1. Om toegang te krijgen tot de Services, moet u eerst een gebruikersaccount aanmaken (‘Account’).

3.2. U moet de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord voor uw account handhaven en ervoor zorgen dat deze niet gedeeld worden met of toegankelijk zijn voor een andere persoon. Adherium is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het niet vertrouwelijk houden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account.

Als u een consument bent:
3.3. U kunt het account aanmaken door ons minimaal de volgende informatie te geven: uw e-mailadres en wachtwoord, het inhalatortype en het serienummer van de Sensor, als u een Sensor heeft of bestelt.

3.4. U kunt ervoor kiezen om een derde partij (uw zorgverlener (zoals hieronder gedefinieerd), een familielid enz.) toegang te geven tot uw account om u te helpen uw aandoening te beheren. Als u dit doet, kan de persoon toegang hebben tot alle Gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die op u betrekking hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een dergelijke derde partij die toegang heeft tot uw account of voor schendingen van de privacy veroorzaakt door een dergelijke derde partij.

Als u een zorgverlener bent:
3.5. ‘Zorgverlener’ betekent iemand die zorg verleent of een arts, inclusief, maar niet beperkt tot een clinicus, hoofdonderzoeker, onderzoeker, huisarts, apotheker, verpleegkundige, verzorger, opleider in de gezondheidszorg, klinische onderzoeksorganisatie, onderzoeksinstelling.

3.6. Wij zullen u veilige logingegeven geven (gebruikersnaam en wachtwoord). Afhankelijke van een afzonderlijke overeenkomst, kunt u verschillende niveaus verkrijgen voor het aanmaken van patiëntenaccounts en het verlenen van toegangsrechten.

3.7. Voordat u een patiëntenaccount aanmaakt, garandeert en verklaart u dat: a) u alle noodzakelijke geldige toestemmingen van de patiënt heeft verkregen (of van hun voogd of wettelijk vertegenwoordiger), inclusief hun toestemming voor het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke informatie door Adherium in overeenstemming met het privacybeleid van Adherium; b) u ons geen persoonlijke informatie verstrekt zonder de geldige toestemming van de patiënt; en c) als u de Services gebruikt voor klinisch onderzoek, u alle nodige goedkeuringen op het gebied van ethiek met betrekking tot menselijke onderzoeken heeft verkregen om het klinische onderzoek uit te voeren.

Minimumleeftijd om een account aan te maken:

3.8. U verklaart dat u de meerderjarige leeftijd heeft in uw woonplaats en dat alle informatie die u verstrekt correct is.

3.9. Accounts voor minderjarigen mogen alleen worden aangemaakt door hun ouders, voogden of zorgverleners, met de juiste voorafgaande toestemming.

4. SERVICEVEREISTEN
4.1. Om toegang te krijgen tot de Services, moet u (op eigen kosten) beschikken over een adequate internetverbinding, genoeg capaciteit voor gegevensoverdracht en moeten alle compatibele apparaten onderhouden worden met bijgewerkte software die mogelijk nodig is voor uw toegang tot de Services. U bent ook verantwoordelijk voor de beveiligingsmaatregelen op uw apparaten.

4.2. Als u toegang krijgt tot de Services via een App, moet u ervoor zorgen dat de App regelmatig de gebruiksgegevens van de medicatie naar de Website uploadt door draadloos of mobiel datagebruik voor de App in te schakelen. Als u dit niet doet, kan dit resulteren in een onvolledige dataset van medicatiegebruik of verloren gebruiksgegevens.

5. TOEGESTAAN GEBRUIK

5.1. Onder voorwaarde van uw naleving van de Voorwaarden, verlenen wij u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie, zonder het recht op sublicentie, om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services, uitsluitend met als doel om de naleving van uw voorgeschreven gebruik van de inhalator (als u een consument bent) of die van uw patiënten (als u een zorgverlener bent) te controleren (‘Aangewezen Doel’).

5.2. U mag de Services uitsluitend gebruiken voor hun aangewezen doel, in overeenstemming met alle documentatie die wij aan u verstrekken, zoals de producthandleiding, verpakking of de instructies voor een Sensor of Software.

6. VERBODEN GEBRUIK

6.1. U gaat ermee akkoord dat u NIET:

a) de Services, Sensor of Software of een van hun elementen zult exploiteren voor commerciële doelen;

b) de Sensor zult demonteren of op enigerlei wijze zal interfereren met de Sensor, nog reverse
engineering zal toepassen (of een poging zal doen om iemand anders aan te moedigen of te ondersteunen om deel te nemen aan dergelijke activiteiten);

c) de Software of een element van de Software zult gebruiken, weergeven, spiegelen of framen of;

d) de Sensor, de Software, inclusief uw eigen account of dat van iemand anders, of wachtwoorden of gebruikersnamen vereist voor toegang tot het Account zult overdragen, toewijzen, verkopen, distribueren, op de markt brengen, beschikbaar stellen, in licentie geven, in sublicentie geven, of op enigerlei wijze toegang geven aan derden, behalve wanneer toegang wordt gegeven overeenkomstig bovenstaande clausule 3.4;

e) diensten van serviceproviders van toepassingen of timesharing-overeenkomsten zult aangaat met betrekking tot de Software (tenzij uitdrukkelijk met onze schriftelijke toestemming);

f) de Software zult verbinden met een apparaat dat niet door of namens Adherium is vervaardigd, gedistribueerd of verkocht (zoals een "knock-off" of namaakversie van onze Sensor), anders dan een mobiel apparaat of computer;

g) de Software of een deel ervan zult kopiëren, behalve zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Adherium, of op welke manier dan ook zult reproduceren, vertalen, aanpassen, wijzigen of op basis van de Software er afgeleide werken van zult maken;

h) de Software zult samenvoegen, integreren of combineren met andere software;

i) zult proberen om de broncode van een element van de Software te omzeilen, ontcijferen, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, decoderen, extraheren, er afgeleid werken van te maken of er op enige wijze mee te interfereren (of door een poging te doen om iemand anders deel te laten nemen aan dergelijke activiteiten);

j) de toegangscontrole of beveiligingsmaatregelen of de gebruikelijke werking van de Services zult omzeilen, penetreren, deactiveren of verstoren of proberen toegang te verkrijgen tot Gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) waartoe een dergelijke maatregel bedoeld is om de toegang te voorkomen;

k) de goede werking van enig onderdeel van de Services zult verstoren of zult proberen te verstoren, of zult proberen de kwetsbaarheid van een element van de Services te onderzoeken, scannen of testen;

l) de automatische gegevensupload naar het portal van go.hailie.com of www.smartinhalerlive.com op enigerlei wijze zult wijzigen vanuit andere delen van de Services;

m) de Services-inhoud (hieronder gedefinieerd) zult gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, voorbereiden voor afgeleide werken, distribueren, in licentie geven, verkopen, overdragen, publiekelijk vertonen, publiekelijk uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren; of

n) de kennisgevingen van eigendomsrechten die zijn opgenomen in of vergezeld van enig element van de Services zult verwijderen, wijzigen of verdoezelen.

Andere verboden inhoud en activiteiten:

6.2. U mag de Services niet openen, gebruiken of proberen te gebruiken om enige actie te ondernemen die ons of een persoon of entiteit (een ‘persoon’) of de Services kan schaden of de Services gebruiken op een manier die in strijd is met de wet. U mag bijvoorbeeld, zonder beperking, niet: a) zich voordoen als een persoon of ten onrechte uw inloggegevens, relatie met een andere persoon of de oorsprong van de door u verstrekte informatie onrechtmatig weergeven of op een andere manier verkeerd voorstellen; b) zich bezighouden met ongeoorloofde spiders, scraping of harvesting van inhoud of informatie, of andere ongeoorloofde geautomatiseerde middelen gebruiken om informatie te verzamelen; c) ongeoorloofde toegang verkrijgen of proberen te verkrijgen tot andere computersystemen, materialen, informatie of diensten die beschikbaar zijn op of via de Services; d) communicatie, software of materiaal dat een computervirus bevat of anderszins schadelijk is voor ons, of voor andere gebruikers van de Services, uploaden of anderszins verzenden; e) ongepaste inhoud opslaan of verzenden (zoals door ons, naar eigen goeddunken, wordt bepaald),
bijv. inhoud die onwettig of illegaal is, inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, misleidend, lasterlijk, obsceen, beledigend of intimiderend is of waarmee inbreuk gemaakt wordt op de privacyrechten van anderen; of f) zich bezighouden met enig ander gedrag dat op enigerlei wijze de toegang tot of het genot van de Services voor een andere gebruiker verstoort, of dat, naar ons enige oordeel, iemand blootstelt aan enige vorm van aansprakelijkheid, schade of nadeel van welke aard dan ook.

6.3. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging en bepaalde andere gedragingen kunnen leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

7. UW INZENDINGEN

7.1. We kunnen van tijd tot tijd gebieden aanbieden in de Services waar u en andere gebruikers suggesties, ideeën, notities, concepten, informatie of andere inhoud kunnen plaatsen of anderszins kunnen indienen (gezamenlijk ‘Inzendingen’). U bent de eigenaar van en bent verantwoordelijk voor uw Inzendingen, maar door ze in te sturen verleent u Adherium en onze aangewezen personen een wereldwijde, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royalty-vrije, volledig sublicentieerbare, overdraagbare licentie, een licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken maken, distribueren, publiekelijk vertonen, publiekelijk uitvoeren en anderszins exploiteren van uw Inzending (of een deel daarvan), in alle formaten en distributiekanalen die nu of in de toekomst bekend zijn (waaronder websites of diensten van derden) en voor welk doel dan ook zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten die u mogelijk heeft met betrekking tot uw Inzendingen. U heeft geen recht op betaling als we een van uw Inzendingen gebruiken. Alle Inzendingen worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk.

7.2. Door een Inzending in te dienen, verklaart en garandeert u dat: a) uw Inzending waar en accuraat is; b) u de eigenaar bent van of anderszins over alle rechten met betrekking tot uw Inzending beschikt, inclusief auteursrechten en handelsmerken; c) uw Inzending niet aanstootgevend is en geen inbreuk maakt op de rechten van een andere persoon of entiteit of de toepasselijke wet- of regelgeving; d) u alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen van elke persoon die geïdentificeerd wordt in of deel uitmaakt van uw Inzending en, in het geval van minderjarigen, van dergelijke minderjarigen en van hun ouders of wettelijke voogden, indien van toepassing.

7.3. U erkent en gaat ermee akkoord dat Adherium het recht heeft (maar niet de verplichting) om een Inzending te wijzigen, verwijderen of weigeren om de Inzending te plaatsen of toe te staan dat deze geplaatst wordt. Adherium raadt u aan geen persoonlijke informatie in uw Inzending op te nemen, omdat anderen de persoonlijke informatie in uw Inzendingen kunnen zien en gebruiken. Adherium aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor Inzendingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

8. GEGEVENS EN PRIVACY

8.1. In deze Voorwaarden betekent ‘Gegevens’: a) alle technische, gebruiks- of gerelateerde informatie die zijn opgeslagen op of verzameld door het Services-platform, waaronder: naam, e-mail en adres, soort medicatie, uniek serie-ID-nummer van de Sensor, logboeken voor de geschiedenis van medicatieafgifte, andere historische logboeken met betrekking tot het inhalatorgebruik, prestatiegegevens van de Sensor en persoonlijke informatie zoals gedefinieerd in het privacybeleid van Adherium op https://www.hailie.com/pages/privacy-beleid;
b) de resultaten van verdere analyse van de Gegevens die op het Services-platform zijn opgeslagen; en c) kopieën van het bovenstaande.

8.2. Tenzij er sprake is van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst die het tegendeel beweert, heeft u alleen het recht om de Gegevens te gebruiken die door de Services geproduceerd worden of op het Services-platform worden opgeslagen:

a) als u een consument bent, voor uw eigen persoonlijke doeleinden; of

b) als u een zorgverlener bent, om uw patiënt te ondersteunen of in het kader van een klinisch onderzoek of een beheersysteem voor patiënten.

8.3. Het is u niet toegestaan om de Gegevens of output die door de Services worden geproduceerd in sublicentie te geven, toe te wijzen of over te dragen aan een derde partij of om anderszins Gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden, behalve wanneer wij onze Services uitdrukkelijk hebben ingesteld een dergelijke overdracht te vergemakkelijken.

8.4. Om de Services te kunnen gebruiken, moet u het privacybeleid van Adherium accepteren. Ons privacybeleid omvat onze beleidsregels voor het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, bekijken, wijzigen en verwijderen van Gegevens evenals andere privacypraktijken met betrekking tot persoonlijke informatie die we verwerken. Als u vragen of zorgen heeft over de privacy of beveiliging van Gegevens of als u contact met ons wilt opnemen over deze zaken, raadpleeg dan ons privacybeleid voor meer informatie: https://www.hailie.com/pages/privacy-policy.

8.5. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop u of uw zorgverlener omgaat met de gegevens die op u betrekking hebben.

9. EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1. Adherium is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (‘IER’) op alle inhoud, de gebruikersinterface, merknamen, informatie, methoden, materialen, computercode en software die zijn opgenomen in de Services (gezamenlijk ‘Services-inhoud’), tenzij anders vermeld.

9.2. Intellectuele eigendomsrechten op de Services-inhoud omvatten auteursrechten, ontwerpen, octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, databaserechten of andere IER’s. U erkent dat, onder deze Voorwaarden, geen enkel recht, titel of belang in of op de Services en de IER aan u wordt overgedragen of toegewezen. Adherium behoudt alle rechten die niet anderszins uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend.

9.3. U mag geen enkel deel van de Diensten-inhoud kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, in een database opnemen, weergeven, uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken van maken, framen, verspreiden, verzenden, uitzenden of circuleren, of op enige wijze gebruiken of exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij u de Services gebruikt voor het Aangewezen doel.

9.4. Om schriftelijke toestemming te verkrijgen voor het gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk, kunt u contact met ons opnemen via: IP@adherium.com.

9.5. Elk gebruik of misbruik van een IER van Adherium of van derden in verband met de Services is uitdrukkelijk verboden, behalve zoals hierin is toegestaan.

9.6. Om schriftelijke toestemming te verkrijgen voor het gebruik van het handels- of dienstenmerk, kunt u contact opnemen met de eigenaar van het merk.

10. VOORBEHOUDEN TOEGANGSRECHTEN

10.1. Wij behouden ons het recht voor om de kosten die in rekening worden gebracht voor het gebruik van enig onderdeel van de Services te wijzigen, op te schorten of beëindigen.

10.2. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enig onderdeel van de Services of de kosten ervan.

10.3. We kunnen van tijd tot tijd firmware- of software-updates voor de Software uitvoeren om patches, bugfixes en/of nieuwe, vervangende of verbeterde functies of functionaliteiten te leveren.

11. ONDERSTEUNING

11.1. U kunt ons vragen stellen, claims indienen of eventuele problemen met betrekking tot de Services melden door een e-mail te sturen naar support.hailie.com.

11.2. Niettegenstaande het voorgaande en onder voorbehoud van de rechten die u mogelijk heeft op grond van de wet, garanderen wij niet dat alle problemen binnen een bepaald tijdsbestek zullen worden opgelost of dat we binnen een bepaald tijdsbestek op uw vraag zullen reageren.

12. VRIJWARINGSVERKLARING INZAKE GARANTIE

12.1. ONVERMINDERD CLAUSULE 12.5 EN MET DE UITZONDERING VAN UITDRUKKELIJKE, AFZONDERLIJKE GARANTIES VAN DE FABRIKANT, VERSTREKT DOOR ADHERIUM MET BETREKKING TOT DE SENSOREN, WORDEN DE SERVICES AAN U VERSTREKT ALS ZIJN ‘EEN KOOP OP EIGEN BATEN EN SCHADE (‘AS IS’), ‘MET ALLE FOUTEN’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.

12.2. WIJ WIJZEN SPECIFIEK AF EN HEBBEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR DE VOLGENDE RISICO’S: (A) STORINGEN IN HET BESTURINGSSYSTEEM VAN UW MOBIELE TELEFOON, TABLET OF COMPUTER (‘APPARAAT’), (B) DE INTERACTIES TUSSEN UW APPARAAT EN DE SERVICES; (C) VIRUSSEN, MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE SOFTWARE OP UW APPARAAT; (D) COMMUNICATIEVERTRAGINGEN BINNEN DE SERVICES.

12.3. ADHERIUM, ONDERHEVING AAN CLAUSULE 12.5, EN MET UITZONDERING VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE, AFZONDERLIJKE GARANTIES VAN DE FABRIKANT VERSTERKT DOOR ADHERIUM MET BETREKKING TOT DE SENSOREN, WIJST NAMENS ZICHZELF EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS EN SERVICEPROVIDERS (‘ADHERIUM-PARTIJEN’) UITDRUKKELIJKE ALLE VRIJWARINGSVERKLARINGEN EN GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, SCHRIFTELIJK OF NIET, MET BETREKKING TOT DE SERVICES OF ENIG DEEL DAARVAN EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING. INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK, EN GARANTIES DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL, PRESTATIES, HET GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJKEN. ZONDER BEPERKING TOT HET VOORGAANDE, BIED ADHERIUM GEEN GARANTIE, VERBINTENIS OF TOEZEGGING DAT DE SERVICES AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN, ALLE BEOOGDE RESULTATEN ZAL BEHALEN, COMPATIBEL ZAL ZIJN OF ZAL FUNTIONEREN MET ANDERE SOFTWARE, TOEPASSINGEN, SYSTEMEN OF DIENSTEN, ZONDER ONDERBREKING ZAL FUNCTIONEREN, ZAL VOLDOEN AAN ALLE PRESTATIE- OF BETROUWBAARHEIDSNORMEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN OF DAT EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN KUNNEN OF ZULLEN
WORDEN GECORRIGEERD. ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN IN VERBAND MET GEBRUIKERSINHOUD OF SERVICES-INHOUD WORDEN AFGEWEZEN EN GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE DIE DOOR OF NAMENS ADHERIUM BESCHIKBAAR GESTELD WORDT, ZAL AANLEIDING GEVEN TOT ENIGE VORM VAN GARANTIE.

12.4. ONVERMINDERD CLAUSULE 12.5, WIJZEN WIJ SPECIFIEK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIEN UIT HET VERTROUWEN DAT U OF UW ZORGVERLEREN STELT IN DE INFORMATIE OF GEGEVENS DIE VERKREGEN WORDEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICES. U AANVAARDT ALLE RISICO’S DIE VERBAND HOUDEN MET UW VERTROUWEN OP DE SERVICES.

12.5 INDIEN HET TOEPASSELIJKE RECHT DE UITSLUITING VAN ENIGE BEPAALDE IMPLICIETE OF WETTELIJKE GARANTIE NIET TOESTAAT, DAN ZULLEN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. IN AUSTRALIË, NIEUW-ZEELAND EN ANDERE RECHTSGEBIEDEN ZIJN DE CLAUSULES 12.1 – 12.4 ONDERWORPEN AAN HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT, HET CONSUMENTENRECHT VAN NIEUW-ZEELAND OF ENIG ANDER TOEPASSELIJK CONSUMENTENRECHT, RESPECTIEVELIJK, INCLUSIEF DE CONSUMENTENGARANTIES VOOR ZOVER DEZE VAN TOEPASSING ZIJN. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT UIT, BEPERKT OF WIJZIGT ENIGE CONSUMENTENGARANTIE, -RECHT OF -VERHAAL DAT AAN DE GEBRUIKER WORDT TOEGEKEND DOOR HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT, HET CONSUMENTENRECHT VAN NIEUW-ZEELAND OF ENIG ANDER TOEPASSELIJK RECHT DAT NIET BIJ OVEREENKOMST KAN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD.

12.6. ELKE SENSOR WORDT GELEVERD MET EEN PRODUCTHANDLEIDING. RAADPLEEG DE PRODUCTHANDLEIDING EN EVENTUELE ANDERE INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT UW SENSOR VOORDAT U DE SENSOR GEBRUIKT. HOUD ER REKENING MEE DAT SOMMIGE PRODUCTGARANTIES ONGELDIG KUNNEN WORDEN ALS DE INSTRUCTIES IN DE PRODUCTHANDLEIDING NIET WORDEN OPGEVOLGD.

13. MEDISCHE VRIJWARINGSVERKLARING

13.1. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Adherium geen geneeskunde beoefent en dat er geen patiënt-artsrelatie bestaat tussen ons.

13.2. De Services zijn geen vervanging voor competent professioneel medisch advies. U (en uw zorgverlener, als u een patiënt bent) bent als enige verantwoordelijk voor beslissingen met betrekking tot het patiëntenbeheer en de zorgverlening die worden genomen met behulp van de Services alsmede voor de gevolgen van dergelijke beslissingen.

13.3 De Services of enige andere dienst die door Adherium worden aangeboden, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en zijn niet bedoeld als medisch advies. Uw vertrouwen op en gebruik van de Services is geheel op eigen risico.

13.4. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw relatie met uw zorgverlener.

13.5. U stemt ermee in om geen claims in te dienen tegen Adherium, haar gelieerde ondernemingen of licentiehouders en hun respectieve functionarissen en werknemers, waarbij wordt beweerd dat een onjuiste medische behandeling het gevolg is van uw vertrouwen (of die van de zorgverlener) op de Services.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1. ONVERMINDERD CLAUSULES 14.2 TOT 14.4 IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID OM HET GEBRUIK VAN DE SERVICES TE STOPPEN.

14.2. DE TOTAAL AANSPRAKELIJKHEID VAN ADHERIUM, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE VERTEGENWOORDIGERS, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN ALLE GEVALLEN EN IN TOTAAL BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG VAN DE VERGOEDINGEN DAT DAADWERKELIJK DOOR DE KLANT OF ZORGVERLENER VOOR DE SERVICES IS BETAALD GEDURENDE DE TWAALF (12) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE GEBEURTENIS WAAROP DE EERSTE CLAIM IS GEBASEERD. I

14.3. ONVERMINDERD CLAUSULE 14.4, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN DE ADHERIUM-PARTIJEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID HEBBEN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OF UW ONVERMOGEN OM DE SERVICES TE GEBRUIKEN VOOR

a) PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN EIGENDOMMEN, WINSTDERVING, KOSTEN VOOR VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, COMPUTERSTORINGEN; OF;

b) INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, EXEMPLAIRE, SPECIALE OF PUNATIEVE SCHADE

DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIT UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) DIRECTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, EN ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORZIENBAAR WAS OF ADHERIUM OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

14.4. DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IS IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGESTAAN. ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN ZAL BEPERKT ZIJN TOT HETGEEN IS TOEGESTAAN DOOR DE WET. IN AUSTRALIË, NIEUW-ZEELAND EN ANDERE RECHTSGEBIEDEN ZIJN CLAUSULES 14.1 – 14.2 ONDERWORPEN AAN HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT, HET CONSUMENTENRECHT VAN NIEUW-ZEELAND OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN, RESPECTIEVELIJK, INCLUSIEF DE CONSUMENTENGARANTIES VOOR ZOVER DEZE VAN TOEPASSING ZIJN. NIETS IN DEZE VOORWAARDEN SLUIT UIT, BEPERKT OF WIJZIGT ENIGE CONSUMENTENGARANTIE, -RECHT OF VORM VAN VERHAAL DAT AAN DE GEBRUIKER WORDT TOEGEKEND DOOR HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT, HET CONSUMENTENRECHT IN NIEUW-ZEELAND OF ENIGE ANDERE TOEPASSELIJK WET DIE NIET BIJ OVEREENKOMST KAN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD.

15. SCHADELOOSSTELLING

15.1. Onverminderd onderstaande clausule 15.2, stemt u ermee in om de Adherium-partijen, en elk van hun respectieve functionarissen, directeuren, contractanten, agenten, werknemers, opvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen, te vrijwaren en beschermen tegen alle eisen, claims, schade, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, rente, sancties, verliezen, beloningen, kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke honoraria voor advocaten en andere professionele adviseurs (gezamenlijk ‘Verliezen’), die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Services (inclusief, zonder beperking, uw Inzendingen en uw gebruik van eventuele Services-inhoud) of het schenden of overtreden van deze Voorwaarden. Deze verplichtingen blijven van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.

15.2. Uw verplichting tot schadeloosstelling is niet van toepassing op Verliezen die uitsluitend voortvloeien uit de grove nalatigheid of het opzettelijke wangedrag van Adherium, tenzij uitdrukkelijk verboden door de toepasselijke wetgeving.

16. BEËINDIGING

16.1. We kunnen deze Voorwaarden en de levering van de Services aan u zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of uw toegang tot de Services opschorten als wij van mening zijn dat u de Voorwaarden heeft geschonden.

16.2. U kunt deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door een e-mail te sturen naar support@hailie.com.

16.3. In het geval van beëindiging om welke reden dan ook:

a) kunnen we uw gegevens blijven bewaren, met inachtneming van ons privacybeleid en de toepasselijke wetgeving;

b) de beëindiging doet geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen van een van beide partijen met betrekking tot een schending van deze Voorwaarden door de andere partij, wanneer de schending zich voor de beëindiging heeft voorgedaan; en

c) de bepalingen van clausules 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 en dit artikel 16.3, samen met die andere bepalingen van deze Voorwaarden die incidenteel zijn en nodig zijn voor de uitvoering van die clausules, zullen volledig van kracht blijven.

17. GESCHILLENBESLECHTING

17.1. Toepasselijk recht en jurisdictie:

a) Als u buiten de Verenigde Staten woont, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de wetten van Nieuw-Zeeland, zonder uitvoering te geven aan de beginselen van tegenstrijdig recht en met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen, en de partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nieuw-Zeeland met betrekking tot alle zaken die verband houden met deze Voorwaarden.

b) Als u in de Verenigde Staten woont, zijn deze Voorwaarden onderworpen aan de wetten van de staat Californië, zonder gevolg te geven aan de beginselen van tegenstrijdig recht en uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen, en de partijen onderwerpen zich aan de jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken die jurisdictie hebben over geschillen die zich voordoen in San Mateo County, Californië, en u stemt er hierbij mee in met de persoonlijke jurisdictie van dergelijke rechtbanken.

17.2. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GAAN U EN WIJ AKKOORD DAT IEDEREEN ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN EN NIET ALS EISER OF IN HET KADER VAN EEN GROEPSVORDERING IN ENIGE VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE.

18. KENNISGEVING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË
18.1. DOOR DE SERVICES TE GEBRUIKEN, DOET U AFSTAND VAN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE CALIFORNIA CIVIL CODE SECTIE 1542, DAT ZEGT: ‘EEN ALGEMENE VRIJSTELLING IS NIET UITGESLOTEN TOT CLAIMS WAARVAN DE SCHULDEISER NIET WEET OF VERMOEDT DAT DEZE IN ZIJN VOORDEEL IS OP HET TIJDSTIP VAN DE UITVOERING VAN DE VRIJGAVE, DIE, INDIEN BEKEND, ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR MATERIEEL ZOU HEBBEN BEÏNVLOED.”

18.2. Als de Services op enig moment worden beschouwd als een elektronische commerciële dienst (zoals gedefinieerd in sectie 1789.3 van de California Civil Code), dan hebben de inwoners van Californië recht op de volgende specifieke informatie over consumentenrechten:
De aanbieder van de Services in de Verenigde Staten is: Adherium North America, Inc. Als de Services worden beschouwd als een elektronische commerciële dienst, dan kunt u een klacht indienen met betrekking tot de Services of meer informatie inwinnen met betrekking tot het gebruik van de Services door een brief te sturen naar de Legal Department, Adherium North America, Inc., Suite 150, 1800 Gateway Drive, San Mateo, Californië 94404, USA.

19. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN DIENSTEN

19.1. De Services kunnen ook links bevatten naar andere websites of online diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zouden kunnen zijn (gezamenlijk “Gelinkte diensten”). Gelinkte diensten vallen niet onder het beheer van Adherium en Adherium is niet verantwoordelijk voor Gelinkte diensten of voor informatie of materialen op deze websites, of enige vorm van overdracht ontvangen van derden. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Adherium van de Gelinkte diensten of enige samenwerking met de exploitanten van de Gelinkte diensten. Adherium onderzoekt, controleert of bewaakt de Gelinkte diensten niet. Adherium biedt uitsluitend voor uw gemak links naar Gelinkte diensten. Het verkrijgen van toegang tot de Gelinkte diensten is geheel op eigen risico.

20. ALGEMEEN

20.1. Adherium kan alle of enkele van haar rechten onder deze Voorwaarden overdragen aan een persoon of entiteit.

20.2. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen over het onderwerp dat hierin wordt behandeld en vervangen alle voorgaande regelingen.

20.3. Als enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan zal deze worden afgestoten waarbij de rest volledig van kracht zal blijven voor zover toegestaan door de wet, behoudens eventuele wijzigingen die nodig zijn als gevolg van de verwijdering van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

20.4. De rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen die krachtens deze Voorwaarden worden verleend, zijn cumulatief en vormen een aanvulling op de rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen die door de wet worden geboden.

20.5. Elke afstandsverklaring door een partij van rechten of rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is vastgelegd. Geen enkel verzuim om enige bepaling van deze Voorwaarden op enig moment door een van de partijen af te dwingen, zal op geen enkele manier het recht van die partij aantasten, beperken of af er afstand van doen om vervolgens strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.

20.6. Deze Voorwaarden kunnen niet worden geïnterpreteerd als het verlenen van enig recht, rechtsmiddel of claim aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Voorwaarden of een afzonderlijke overeenkomst.

21. MOBIELE TOEPASSINGEN
Als u een Adherium-app downloadt uit een app store van een derde partij (het ‘App-platform’), erkent u en gaat u ermee akkoord dat:

21.1. Deze Voorwaarden een overeenkomst vormen tussen u en ons en niet met het App-platform. Tussen Adherium en het App-platform is Adherium als enige verantwoordelijk voor de App.

21.2. Het App-platform heeft geen verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de App te leveren.

21.3. In het geval dat de toepassingen niet voldoen aan de toepasselijke garantie, (i) kunt u het App-platform hiervan op de hoogte stellen en het App-platform kan de aankoopprijs van de App aan u terugbetalen (indien van toepassing), (ii) voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft het App-platform geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de App, en (iii) alle andere claims, verliesaansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die toe te schrijven zijn aan het niet naleven van enige garantiebepaling, zoals tussen Adherium en het App-platform, is de verantwoordelijkheid van Adherium.

21.4. Het App-platform is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van claims die u heeft met betrekking tot de App of uw bezit en gebruik van de App.

21.5. Als een derde partij beweert dat een App inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een andere partij, zoals tussen het App-platform en Adherium, dan is Adherium verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, afwikkeling en kwijting van een dergelijke claim inzake inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voor zover vereist door deze Voorwaarden.

21.6. Het App-platform en haar dochterondernemingen zijn externe begunstigden van deze Voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op uw licentie voor de App. Na het aanvaarden van de bepalingen van deze Voorwaarden, heeft het App-platform het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze Voorwaarden met betrekking tot uw licentie voor de App jegens u als externe begunstigde af te dwingen.

21.7. U moet ook voldoen aan alle toepasselijke servicevoorwaarden van derden wanneer u de App gebruikt.

BEVESTIG UW ACCEPTATIE VAN DE BOVENSTAANDE VOORWAARDEN DOOR:
(A) HET VAKJE OP DE PAGINA MET GEBRUIKERSTOESTEMMINGEN AAN TE VINKEN OF
(B) OP DE WEBSITE OP ‘ACCEPTEREN’ TE KLIKKEN.